Tips för normkritisk sexualundervisning

Enligt undersökningen UngKAB15 från Folkhälsomyndigheten saknar unga ofta frågor som rör hbtq, normer och relationer i den sexualundervisning de har fått. Därför tar materialet i Normbanken avstamp i normer och föreställningar om sex och relationer. Här listar vi lite enkla knep för att arbeta med normer i sexualundervisningen och på köpet göra den så inkluderande som möjligt för alla elever/deltagare/ungdomar!

BRA ATT TÄNKA PÅ

  • Om gruppen inte har pratat om frågor som normer eller fördomar tidigare kan det vara bra att börja med att prata om vad normer är.
  • Använd könsneutrala ord som partner och förälder
  • Undvik könade ord, som ”manligt könsorgan” då alla som har penis inte är män och alla som är män inte har en penis, använd ord som penis/kuk istället
  • Tänk på att alla inte identifierar sig som tjejer eller killar, utan kanske som något annat kön
  • Utgå inte från att alla i gruppen/klassen är heterosexuella cispersoner som bara attraheras av personer av annat kön än de själva
  • Tänk på att alla inte vill ha sex eller relationer med andra personer och vissa vill ha det med flera personer
  • Det finns många starka föreställningar och normer om sex, sexualitet och relationer. Vi har alla olika erfarenheter och föreställningar med oss kring frågor som exempelvis hbtq, abort, mödomshinnan, preventivmedel och äktenskap. Uppmuntra en öppen diskussion kring dessa föreställningar men se till att du som samtalsledare inte låter kränkningar eller myter bli oemotsagda.
  • Fundera över hur du kan skapa ett tryggt rum. Det är viktigt att alla får komma till tals men också att ingen känner sig utsatt. Avsluta gärna lektionen med att tipsa om var en kan hitta mer info eller få hjälp.

 MER OM NORMER

Normer kan beskrivas som osynliga regler, föreställningar och antaganden om människor och händelser. Det är normer som avgör vad som ses som normalt och vad som ses som avvikande. Vissa normer kan vara nödvändiga och bra medan vissa exkluderar vissa grupper i samhället. Många normer är väldigt starka och att bryta dessa normer kan innebära diskriminering, trakasserier och att en inte får ta del av samhällets resurser på lika villkor. Ofta är det också så att normen, exempelvis relationer mellan killar och tjejer ses som allmängiltiga och sådana relationer får representera relationer i stort medan andra typer av relationer, som mellan två tjejer enbart får representera lesbiska relationer.

Några normer som kan vara bra att tänka på för dig som håller i sexualundervisning kan vara:

Könsnormer handlar om hur vi förväntas vara beroende på kön. De styr vad vi tycker är ”manligt” och ”kvinnligt” samt vilka roller kvinnor och män förväntas ta i olika sammanhang, kanske särskilt när det kommer till sex och relationer. Exempel på könsnormer kan vara att killar förväntas ta initiativ till sex och att tjejer förväntas ta ansvar för preventivmedel.

Cisnormen är den norm som gör att vi förväntar oss att personer ska identifiera sig med det kön de tilldelades vid födseln, alltså det kön som barnmorskan sa att vi hade beroende på vilka könsorgan vi hade. En person som identifierar sig med det kön hen tilldelades vid födseln kan kallas cisperson och en person som inte identifierar sig med det kön hen tilldelades vid födseln kan kallas transperson. Cisnormen hänger ihop med det som ibland kallas tvåkönsnormen, att det bara finns två kön och att alla förväntas identifiera sig som män eller kvinnor. Alla är inte kvinnor eller män utan vissa definierar sig som något annat kön, någonting mitt emellan kvinna och man eller kanske inte särskilt kön. Ibland används termer som icke-binär, queer, agender eller genderfluid för att beskriva kön som faller utanför ”kvinna” och ”man”.

Heteronormen är den norm som gör att vi förväntar oss att alla ska attraheras av personer av ”motsatt kön”. Då antar vi också att det bara finns två kön och att de på något sätt är motsatser till varandra. Heteronormen hänger ihop med det som ibland kallas tvåsamhetsnormen, att alla förväntas vilja leva med en partner. Då exkluderas både personer som inte vill ha sex/relationer och personer som vill ha sex/relationer med flera personer.

MER OM NORMKRITIK

Normkritik handlar om att synliggöra normer som kan exkludera vissa personer. Detta kan göras genom att, exempelvis, sätta namn på och prata om dessa normer. I diskussioner och övningar är det bra att ställa öppna och neutrala frågor som kan utmana normer och därmed inkludera de elever som bryter dessa normer. Tänk på att inte alla eleverna är heterosexuella cispersoner och diskussionerna kan därför inte heller utgå från bara det perspektivet.

Att tänka normkritiskt innebär att fokusera på normerna i sig snarare än på normbrytarna. Tänk på detta när ni pratar om, exempelvis, sexuell läggning. Alla har en sexuell läggning, inte bara de som bryter heteronormen. Ofta pratar vi om homosexualitet, exempelvis, men inte lika mycket om heterosexualitet. Enligt en undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor osynliggörs hbtq-perspektivet, och särskilt transperspektivet, ofta i sexualundervisningen. Detta kan leda till att transpersoner och andra hbtq-personer inte får den sexualundervisning de har rätt till.